Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Informace

INFORMACE PRO ČLENY

 

V této sekci jsou veškeré potřebné informace a odkazy pro členy naší ZKO.

 

21.04. 2018 od 10:00 hodin bude mimořádná členská schůze.

Účast všech členů nutná!!!

 

VÝBOR ZKO

Předseda: Pavel Hora

-řídí činnost ZKO, zastupuje ZKO při jednáních, koordinuje činnost ostatních členů výboru a kontroluje je, přenáší do ZKO úkoly z vyšších orgánů,

Jednatel: Iveta Horová

-vede veškerou písemnou agendu a administrativu ZKO (zápisy ze schůzí, dopisy apod.), v případě potřeby zastupuje předsedu, řídí schůze, plní úkoly dle pokynů předsedy

Člen výboru: Barbora Kovářová

- plní úkoly dle pokynů předsedy či rozhodnutí výboru

Revizor: Eliška Dvořáková

-kontroluje veškerou činnost ZKO, především plnění přijatých usnesení a hospodaření. Na požádání výboru je povinen bezodkladně provést kontrolu v požadovaném rozsahu a oblasti.

 

VNITŘNÍ ŘÁD

 

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti - sportovní kynologie a agility ve smyslu stanov ČKS.

Každý člen ZKO:

 • dodržuje stanovy ČKS a vnitřní řád ZKO a zákon na ochranu zvířat.
 • dbá vždy pokynů výboru ZKO, zejména předsedy ZKO, výcvikáře sportovní kynologie a vedoucích agility.
 • vznáší případné dotazy, návrhy, připomínky a stížnosti vždy předsedovi nebo členům výboru ZKO a nejedná v jejich nevědomosti.
 • Včas platí členské příspěvky.

-nový členové uhradí příspěvek v plné výši. Členové, kteří požádají od měsíce září včetně, uhradí za daný rok 600,- Kč (nelze je již v daném roce nahlásit na ČKS).

-stávající členové do 31.12. každého kalendářního roku uhradí celou částku členského příspěvku.

-členské příspěvky: stávající i nový člen 1.200,- Kč

                                děti, mládež do 15 let a důchodci 600,- Kč

 • poplatek za hostování je stanoven na 50,- Kč za výcvik psa a výcvik agility
 • brigády - odpracovat ročně 5 brigádnických hodin.

                       - za každou neodpracovanou hodinu je stanoven poplatek 50,-Kč.

Výbor ZKO může stanovit vyjímku členům, kteří nejsou schopnit danou činnost vykonávat.

 • má řádně očkovaného psa.
 • odkládá psy pouze na místa k tomu určená - odkládací kotce, úvazová oka a u agility možnost vlastního přepravního boxu.
 • psy v areálu cvičiště se pouští na volno pouze po ukončení výcviku na pokyn výcvikáře nebo vedoucích agility a pod dozorem psovoda.
 • udržuje v pořádku a čistotě cvičiště, jeho zařízení, přilehlé prostory a výcvikové pomůcky neničí.
 • překážky vrací do původního stavu.
 • dodržuje určenou cvičební dobu, zejména její začátek a v případě pozdního příchodu odloží psa na místo k tomu určené a počká na pokyn výcvikáře nebo vedoucích agility.
 • při výcviku psa a výcviku agility je psovod povinen dbát pokynů hlavního výcvikáře a vedoucích agility, nikdo není oprávněn do výcviku zasahovat!
 • člen výboru má právo vykázat ze cvičiště kteroukoli cvičící osobu, která porušuje vnitřní řád a nechová se slušně a korektně k ostatním spolu cvičícím.
 • zodpovídá za svého psa (kynologický klub za psa po dobu výcviku nezodpovídá), psovod je povinen mít psa vždy pod svým dohledem.
 • nosí sebou výcvikové pomůcky.
 • pomáhá podle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO.
 • háravé feny mají povolen přístup pouze po dohodě s výcvikářem.
 • nevodit psy do klubovny, vyjímkou je chladné období od listopadu do března.
 • při výcviku se ke psu chovat ohleduplně, psa nepřetěžovat, netýrat ho a ani ho nepřiměřeně trestat.
 • venčí psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstraní.
 • klíče od branky cvičiště a od klubovny mají pouze členové výboru a členové, kteří mají na starost výcviky sportovní kynologie a výcvik agility.
 • na členské schůzi se může rozhodnout o změnách a doplnění tohoto ,,Vnitřního řádu''.

 

Řády a předpisy ČKS: http://www.kynologie.cz/rady-a-predpisy/

KAČR: https://www.kacr.info/

 

 

 

 

TOPlist